SnagIt

بارگیری SnagIt برای Mac

نسخه:
2.2.0

بارگیری SnagIt

بارگیریبرای Mac

وقتی روی بارگیری کلیک کنید چه اتفاقی می‌افتد؟

  • شما به وبگاه خارجی هدایت می‌شوید تا بارگیری را به‌پایان برسانید.

در پلتفرم‌های دیگر هم دردسترس است